UNIC supervisory board

Chairman supervisory board : Khatuntsev Oleg Aleksandrovich

Members supervisory board :

Jhbanov Mikhail Yuryevich;

Linnik Denis Igorevich;

Savin Evgeniy Anatolievich;

Tirskaya Evgeniya Vladimirovna;